3d vizualizacija

3d vizualizacija omogućuje klijentima preciznije vidjeti zamisli projektanta ili dizajnera. Vizualizacijom interijera, eksterijera ili pojedinačnog proizvoda klijentima se približava finalni izgled projekta kao što je konstrukcija proizvoda, odabir materijala, boja, namještaja te rasvjetnih tijela. Na taj način smanjuje se mogućnost pogreške u izvedbenoj fazi od same gradnje kuće, zgrade, rasporeda interijera, pozicije namještaja interijera te dizajna proizvoda.

1. Podloge

Kako bi mogli definirati rok izrade i cijenu 3d vizualizacije potrebne su nam podloge kao što su nacrti u pdf ili dwg formatu. Skice iz kojih se može isčitati oblik proizvoda ili ideja rasporeda prostora sa definiranim pozicijama namještaja. Kako bi vizualizacija bila što realnija potrebno je definirati što više detalja kao što su materijali, načini spajanja, vrste fasade i dr.

2. Rokovi i cijene

Nakon dobivenih podloga definira se rok izrade koja ovisi o zahtjevnosti modeliranja i kvaliteti prikaza. Prema istome definiraju se i cijene koje se formiraju prema četvornom metru, količini fotografija i zahtjevnosti modeliranja, vrsti isprinta ili digitalnog prikaza te rezoluciji fotografije.

3. Izrada

Izrađuje se model prema projektu te se izrađuju slike manje kvalitete kako bi se potvrdili materijali, kadrovi i dojam fotografija. Nakon prihvaćenih radnih verzija vizualizacije izrađuju se fotografije veće kvalitete sa više detalja.

Kitzbuhel render 1 Rygge render 3 Rygge render 4 Nin 1 Nin 2 Miramre 1 Primepark render 2